پژوهشنامه
علوم  انساني و اجتماعي
(علمي- پژوهشي)

English آرشيو شماره جاري شماره آينده درباره پژوهشنامه صفحه اصلي

 

پيگيري مقالات  علوم اقتصادی
 

كد عنوان مقاله تاريخ دريافت تاريخ ارسال به داوري

تاريخ ارسال  جهت اصلاح/ ساير توضيحات

وضعيت چاپ
334 تجزيه و تحليل مزيت هاي نسبي در توسعه صنعتي استان مازندران 5/7/1384 19/7/1384 22/5/1385 عدم پذيرش
372 شناسايي قابليت ها و تعيين گرايش هاي صنعتي استان مازندران 22/3/1385 31/3/1385 -------

عدم پذيرش

378 مطالعه ايران و چند كشور منتخب در زمينه توسعه تجارت الكترونيك 21/4/1385 4/6/1385

15/2/1386

-------

عدم پذيرش

379 بررسي ارتباط درآمدهاي نفتي ، صادرات غير نفتي و تورم در اقتصاد 25/4/1385 23/4/1385 21/6/1385

4/11/1385

عدم پذيرش
387 برآورد خط بازار سهام و تعيين نرخ بازده بدون ريسك... 11/6/1385 2/7/1385 12/9/1385 عدم پذيرش
391 بررسي و تبيين سري‌هاي زماني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ... 20/6/1385 2/7/1385 -------

عدم پذيرش

398 تمركز زدايي و شكست در تدارك كالاهاي عمومي خالص ... 8/7/1385 12/7/1385 -------

عدم پذيرش

400 روش شناسي مدل تعادل عمومي قابل محاسبه ( CGE ) تئوري و ... 9/7/1385 12/7/1385 -------

عدم پذيرش

403 مدل‌هاي چند سطحي و ضرورت كاربرد آن در تحقيقات اقتصادي 10/7/1385 12/7/1385 --------- عدم پذيرش
407 بررسي و تحليل اقتصادي كارايي فني در گروه‌هاي ژنتيكي 15/7/1385 26/7/1385 --------- عدم پذيرش
413 مقايسه رتبه بندي شهرستان‌هاي استان گيلان بر اساس شاخص‌هاي... 22/7/1385 29/7/1385 -------

عدم پذيرش

416 اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي خالص ... 30/7/1385 12/8/1385 -------

عدم پذيرش

417 نقش اعتبارات خرد و خود اشتغالي در اشتغال زايي اقتصاد ... 30/7/1385 13/8/1385 2/3/1386 عدم پذيرش
425 ضرورت ايجاد كميته‌ي حسابرسي صاحب كار 13/8/1385 25/9/1385

4/11/1385

-------

عدم پذيرش

426 بررسي اثرات به كار گيري پول الكترونيكي بر سياست‌هاي پولي 30/10/1385 4/11/1385 -------

عدم پذيرش

432 شناسايي عوامل مؤثر در افزايش اجاره سالانه مغازه‌هاي وقفي بازار تهران 28/8/1385 6/10/1385 25/11/1385

18/2/1386

عدم پذيرش
435 استراتژي‌هاي سرمايه در شركت‌هاي خودرو سازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌هاي 83-1377 28/8/1385 25/9/1385 -------

عدم پذيرش

436 تئوري بازي‌هاي : بررسي انديشه‌هاي را برت آمان و توماس شيلينگ 28/8/1385 25/9/1385

29/11/1385

-------

عدم پذيرش

442 نا اطميناني در مخارج دولت و رشد اقتصادي 24/10/1385 25/11/1385 11/6/1386

24/12/1387

17/8/1388

14/10/1388

پذيرش
443 رتبه بندي ميزان اطمينان بخشي صنايع موجود در بورس اوراق بها دار تهران 24/11/1385 30/11/1385

29/1/1386

17/2/1386

13/3/1386

عدم پذيرش
444 تغييرات نهادي و توسعه در ژاپن 2/11/1385 25/11/1385

22/1/1386

-------

عدم پذيرش

450 شناسايي فعاليت‌هاي كليدي استان آذر بايجان شرقي  با استفاده از جدول... 16/11/1385 25/11/1385 -------

عدم پذيرش

454 بررسي و تخمين تابع تقاضاي بيمه‌ عمر در ايران با استفاده از روشARDL 23/11/1385 25/11/1385 11/4/1386

26/5/1387

عدم پذيرش
464 تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي مصارف خانگي و تجاري استان ... 14/12/1385 16/12/1385 -------

عدم پذيرش

466 بر آورد تابع تقاضاي آب براي مصارف خانگي در شهر اهواز 14/12/1385 16/12/1385 ------------ عدم پذيرش
467 اندازه گيري و تحليل بهره وري به روش تخمين تابع توليد و مدل كندريك 14/12/1385 22/1/1386 ------------ عدم پذيرش
470 شناسايي و اندازه گيري عوامل موثر بر ريسك نقدينگي در بانك‌ها 14/12/1385 22/1/1386 ------------ عدم پذيرش
471 بررسي حباب هاي تورمي عقلايي : مطالعه موردي اقتصاد ايران 1384-1363 20/12/1385 22/1/1386

22/5/1386

20/8/1386

24/11/1386

عدم پذيرش 
474 بررسي مزيت نسبي توليد مركبات در استان مازندران با استفاده از تكنيك... 8/2/1386 19/2/1386

26/3/86

------------ عدم پذيرش
476 بررسي اثرات سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تراز پرداخت‌ها 14/1/1386 22/1/1386 19/2/1386 

2/5/1386

عدم پذيرش
483 بر آوردMCI به عنوان شاخص شرايط پولي در اقتصاد ايران 22/1/1368 11/2/1386 11/4/1386  
488 بررسي  اثر تجارت الكترونيكي بر اشتغال صنايع تهران 8/2/1386 11/2/1386 ------------ عدم پذيرش
491 يكپارچگي جهاني و رشد صادرات غير نفتي 15/2/1386 19/2/1386 --------------- عدم پذيرش
492 بررسي برخي از عوامل تعيين كننده سود تقسيمي در بورس اوراق بهادار ... 15/2/1386 19/2/1386

10/10/1386

19/12/1386

19/3/1387

عدم پذيرش
495 بر آورد تابع توليد برنج و بررسي عوامل موثر بر آن در استان مازندران 16/2/1386 2/3/1386 --------------- عدم پذيرش
496 برآورد پتانسيل OECD, OIC كاربرد مدل جاذبه  و تحليل  مقايسه اي 24/2/1386 10/4/1386 24/5/1386

7/7/1386

عدم پذيرش 
507 بررسي اثر سياست هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي با تاكيد بر صادرات... 20/3/1386 11/4/1386 24/5/1386

21/7/86

عدم پذيرش
508 بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي در ايران 21/3/1386 11/4/1386

10/6/1386

--------------- عدم پذيرش
509 بررسي وضعيت بازار كار در استان لرستان 26/3/1386 11/4/1386 --------------- عدم پذيرش
510 بررسي تاثير امنيت سرمايه گذاري بر سرمايه گذاري ثابت خصوصي درايران 26/3/1386 11/4/1386 17/9/1386

18/1/1386

19/3/1387

پذيرش 
512 مقايسه عملكرد مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي ... 13/4/1386 19/4/1386 --------------- عدم پذيرش
515 بررسي شاخص‌هاي پيش بيني ورشكستگي و بحران مالي  در شركت‌هاي ... 13/4/1386 19/4/1386

18/6/1386

21/7/1386 عدم پذيرش 
519 وفور منابع طبيعي ، سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشورهاي... 23/4/1386 14/7/1386 --------------- عدم پذيرش
522

The Relationship between Private Consumption and Stock.

10/5/1386 10/7/1386 --------------- عدم پذيرش
524 آزمون ثبات پارامترها در منحني فيليپس 27/5/1386 14/7/1386

14/4/1388

21/4/1388 پذيرش
526 بررسي رابطه بين نسبت‌هاي مالي و ارزش افزوده اقتصادي در بورس... 29/5/1386 2/8/1386 --------------- عدم پذيرش
527 توانايي پيش بيني  سودآوري  شركت به وسيله نسبت ارزش دفتري... 30/5/1386 2/8/1386 19/12/1386

16/2/1387

پذيرش
534 بررسي رابطه بين رشد بهره وري ، تجارت، آموزش و تفاوت دستمزد 17/6/1386 14/7/1386

19/8/1386

--------------- عدم پذيرش
537 برآورد قيمت تمام شده توربين  بادي آبكش و مقايسه آن  با پمپ برقي... 2/7/1386 22/7/1386

23/7/1387

--------------- عدم پذيرش
538 نفت و بازار  بورس تهران 2/7/1386 19/8/1386 --------------- عدم پذيرش
539 بررسي  رابطه بين سطوح عمومي قيمت ها و شاخص بورس اوراق بهادار در... 4/7/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
542 بررسي تاثير بي ثباتي درآمدهاي نفتي بر سرمايه گذاري  بخش خصوصي 15/7/1386 19/8/1386 --------------- عدم پذيرش
544 تاثير تكانه هاي  رابطه مبادله بر تراز  تجاري ايران 15/7/1386 19/8/1386 --------------- عدم پذيرش
545 رتبه بندي فاكتورهاي مهم در زمينه سازي درآمدهاي بازار سرمايه... 22/7/1386 19/8/1386 20/11/1386

18/1/1387

عدم پذيرش
548 برندينگ  قلب استراتژي  تجاري 28/7/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
549 بررسي  اثر رشد  صادرات  ( نفتي و غير نفتي )  بر رشد اقتصادي 28/7/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
550 بررسي تاثير  ارزش افزوده اقتصادي و معيارهاي سودآوري بر ارزش... 29/7/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
551 بررسي عملكرد صادرات غير نفتي  و عوامل تعيين كننده آن 30/71386 ------------- --------------- عدم پذيرش
557 برآورد  كارايي فني برنج در استانهاي منتخب ايران 9/8/1386 14/9/1386

22/3/1387

9/4/1387

26/5/1387

پذيرش
558 رابطه تكانه هاي  نفتي و رشد اقتصادي كشورهاي  عضو اپك ... 13/8/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
559 كاربرد روش پسران وشين در برآورد تابع تقاضاي واردات ايران 13/8/1386 3/9/1386 15/2/1387 عدم پذيرش 
560 تاثير سرمايه  انساني  بر توليد ناخالص داخلي بعنوان  يك نهاده توليدي 27/8/1386 14/9/1386 31/6/1387

8/8/1387

پذیرش 
570 مقايسه ريسك سرمايه گذاري متخصص و غير متخصص در مورد... 27/8/1386 28/9/1386 --------------- عدم پذيرش
572 بررسي  عوامل موثر بر سرمايه گذاري  در محصولات مالي در بورس.... 27/8/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
573 عوامل  موثر بر جذب سرمايه هاي اشخاص حقوقي در بورس اوراق بهادار.... 27/8/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
574 بررسي تنوع ابزارهاي مالي در اقتصاد ايران 27/8/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
575 اثر هزينه هاي درماني سازمان تامين اجتماعي  بر توزيع هزينه بهداشت و .... 28/8/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
577 تاثير واقعي كردن قيمت انرژي بر كشش پذيري  تقاضاي انرژي ... 3/9/1386 14/9/1386 --------------- عدم پذيرش
580 تركيب شبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام 7/9/1386 10/10/1386 7/5/1387

17/9/1387

24/4/1388

پذيرش
582 بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري  صنعتي  در استان  كردستان 14/9/1386 10/10/1386

19/12/1386

15/2/1387

9/4/1387

پذيرش
585 بررسي و پيش بيني تقاضاي نيروي برق در ايران با استفاده از مدل هاي ... 19/9/1386 10/10/1386 --------------- عدم پذيرش
586 تابع تقاضاي پول در ايران و تعديل جزئي نرخ تورم 19/9/1386 10/10/1386

10/9/1388

--------------- عدم پذيرش
591 بررسي افتراق ميان اهداف و نتايج تعديل ساختاري در اقتصاد ايران 19/9/1386 10/10/1386 --------------- عدم پذيرش
593 رويكردهاي نوين در پيش بيني قيمت نفت خام 24/9/1386 10/10/1386 --------------- عدم پذيرش
594 بررسي حذف يارانه بنزين  و اثر آن بر تقاضاي بنزين در ايران 25/9/1386 10/10/1386 31/6/1387

5/12/1387

عدم پذيرش 
595 نقش صنعت بيمه در كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار بورس 25/9/1386 10/10/1386 --------------- عدم پذيرش
602 كيفيت نهادي و فساد اقتصادي 27/9/1386 11/12/1386 15/2/1387

9/4/1387

عدم پذيرش
603 تحليل پوياي تقاضاي برق در ايران با استفاده از تصحيح خطاي برداري 1/10/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
604 تجارت درون صنعتي در كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي 14/9/1386 11/12/1386 21/4/1388

18/6/1388

 پذيرش
606 بررسي عوامل تاثير گذار بر قصد سرمايه گذاري سرمايه گذاران حقيقي در بورس... 5/10/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
607 مطالعه تطبيقي توسعه اقتصادي 9/10/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
610 بررسي اثرات كمك هاي خارجي بر پس انداز داخلي و رشد اقتصادي در ... 15/10/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
612 بررسي الگوي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهت توسعه صنعتي مالزي و ... 23/10/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
617 بررسي اثر عدم تعادل هاي مالي دولت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي 30/10/1386 11/12/1386 23/7/1387  
618 فقر و خط فقر در استان يزد 7/11/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
620 بررسي رابطه فساد اداري و رشد اقتصادي 9/11/1386 11/12/1386

9/4/1387

--------------- عدم پذيرش
625 نقش متغيرهاي بنيادي  در تشريح قيمت سهام در مجموعه مدل هاي اساسي... 21/11/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
626 جريان نقدي عملياتي  و سرمايه گذاري : كاربردي از مدل  تصحيح خطاي برداري 21/11/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
628 تحليل تقاضاي برق در ايران با استفاده از مفهوم  همجمعي و مدل ARIMA 21/11/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
629 تحليل و پيش بيني تورم در ايران 24/11/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
634 خصوصي سازي در اقتصاد ايران با محوريت اصل 44 5/12/1386 11/12/1386 --------------- عدم پذيرش
635 بررسي حافظه بلند بودن شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار  تهران 27/11/1386 19/12/1386 17/4/1387

پذیرش

637 تابع تقاضاي پول در ايران با توجه به تعريف محدود و گسترده پول 5/12/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
638 شيوه‌ي محاسبه ماليات بر سياست تقسيم سود شركتها 6/12/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
639 بررسي رابطه علي بين رشد بخش كشاورزي  و رشد اقتصادي 6/12/1386 19/12/1386 25/3/1387

7/5/1387

عدم پذيرش 
640 ارزيابي كاربرد تحليل تكنيكي در بورس اوراق بهادار  تهران... 7/12/1386 19/12/1386

22/3/1387

--------------- عدم پذيرش
643 ارزيابي سرمايه گذاري اجراي طرح هاي فاضلاب در اجتماعات كوچك بر... 7/12/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
647 تحليل اقتصاد سنجي تابع تقاضاي پول در ايران 13/12/1386 4/2/1387 23/7/1387

15/10/1387

 پذيرش
651 بررسي موانع موفقيت دولت در واگذاري فعاليت هاي تصدي گري  به .... 25/12/1386 25/3/1387 --------------- عدم پذيرش
653 بررسي رابطه بلند مدت بين تورم و رشد اقتصادي در ايران 25/12/1386 ------------- --------------- عدم پذيرش
654 بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم با استفاده از .... 17/1/1387 28/1/1387 31/6/1387  
662 بررسي اثرات تمركز مالكيت بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده ... 26/1/1387 25/3/1387 --------------- عدم پذيرش
664 بررسي عامل هاي ريسكي موثر بر بازده سهام شركتهاي فعال در صنعت... 21/1/1387 15/2/1387 9/4/1387

28/8/1387

پذیرش 
665 تابع هزينه محدب ، هموار سازي توليد و برنامه ريزي توليد افق 21/1/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
666 بررسي رابطه نا برابري درآمد  و درجه باز بودن تجاري با رشد اقتصادي... 26/1/1387 15/2/1387 24/12/1387

31/6/1388

7/12/1389

27/1/1390

17/7/1390

29/11/1390

 
667 نا متقارني اطلاعات و تاثير آن در بازار 28/1/1387 15/2/1387 --------------- عدم پذيرش
669 بررسي اثر نوسانات رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران 7/2/1387 15/2/1387 9/4/1387 عدم پذيرش 
671 بررسي نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس هاي اوراق بهادار... 7/2/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
672  ارزيابي روابط تجاري ايران با كشورهاي  منطقه 10/2/1387 15/2/1387 9/4/1387

17/4/1387

عدم پذیرش
674 امكان سنجي ايجاد خوشه هاي صنعتي در استان اردبيل 12/2/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
676 بررسي رشد نقدينگي و اثر آن بر تورم در اقتصاد ايران 14/2/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
681 رابطه‌ي دقت پيش بيني سود و بازده اوليه‌ي سهام شركت هاي  جديد الورود... 22/2/1387 25/2/1387 24/12/1387

30/1/1388

پذيرش
682 مقايسه تطبيقي منحني فيليپس كنيزهاي جديد، منحني فيليپس... 22/2/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
683 سنجش اهميت بخش هاي اقتصاد منطقه اي بر مبناي پيوندهاي فضايي 23/2/1387 25/2/1387

17/9/1387

24/6/1388

19/8/1388

22/9/1388

پذيرش 
684 ارزيابي فقر در استان سمنان طي برنامه هاي پنج ساله 22/2/1387 25/2/1387 --------------- عدم پذيرش
686 تاثير بلاياي طبيعي بر سرمايه گذاري در ايران 29/2/1387 19/3/1387 23/7/1387  
688 بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه در تعاوني هاي  صنعتي در ... 29/2/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
689 بررسي ارتباط متقابل بين توليد و تورم در اقتصاد ايران 5/3/1387 19/3/1387 23/7/1387

3/9/1387

پذیرش
690 كارايي سياست هاي مالي در نظام هاي ارزي ثابت و شناور ... 13/3/1387 25/3/1387 --------------- عدم پذيرش
691 تعيين مزيت نسبي توليد كلزاي آبي 20/3/1387 25/3/1387 --------------- عدم پذيرش
692 ارزيابي اثر در آمدهاي نفتي بر در آمدهاي مالياتي  در اقتصاد ايران ... 21/3/1387 25/3/1387 --------------- عدم پذيرش
697 آزمون تجربي اثر ثروت بازار سهام بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي 1/4/1387 21/4/1387 7/8/1387

17/9/1387

 پذيرش
703 مقايسه عملكرد اقتصادي مناطق آزاد سه گانه ايران 4/4/1387 21/4/1387 --------------- عدم پذيرش
704 برآورد پايه ماليت بر ارزش افزوده 12/4/1387 15/4/1387 7/8/1387

10/9/1387

عدم پذيرش
705 آزمون ديدگاه هاي كينزي  جديد پيرامون اثرات نا متقارن شوك هاي .... 17/4/1387 21/4/1387 7/8/1387 پذیرش
708 اثرات نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس بر سود آوری در بخش ..... 7/5/1387

24/12/1387

14/2/1388 26/3/1388 عدم پذيرش 
709 یک مقایسه بین مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری زمانی... 22/4/1387 7/5/1387 23/10/1387 پذیرش
710 بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز 23/4/1387 7/5/1387 30/1/1388 پذیرش
711 بررسی عوامل تاثیر گذار دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران 24/4/1387 7/5/1387 7/8/1387 پذیرش
712 اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران 24/4/1387 7/5/1387 7/8/1387 پذیرش
713 بررسی کارایی اقتصادی شرکت های توزیع برق ایران 30/4/1387 7/5/1387 24/4/1388

22/9/1388

پذیرش 
714 بررسی آثار سرمایه گذاری در آموزش عالی بر روی رشد اقتصادی ایران 31/4/1387 7/5/1387 27/2/1388

11/3/1388

24/6/1388

12/7/1388

22/9/1388

پذیرش 
715 مدلسازی تعیین کننده های اقتصادی پذیرش رادیو تلویزیون ..... 31/4/1387 7/5/1387 23/10/1387 پذیرش
717 استفاده از شاخص تورنکوئیست برای ارزیابی تغییرات بهره وری ... 31/4/1387 7/5/1387 7/8/1387 پذیرش
718 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه : آزمون تجربی 6/5/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
723 ارزیابی اقتصادی شکاف مالیات های انتظاری ایران 20/5/1387 30/6/1387 --------------- عدم پذيرش
725 تاثیر سیاست های پولی بر سطح بیکاری از طریق منحنی ... 22/5/1387 30/6/1387 24/12/1387

28/2/1388

 پذيرش 
726 بررسی تاثیر تعیین قیمت تضمینی روی تولید محصولات کشاورزی در ایران 26/5/1387 30/6/1387 --------------- عدم پذيرش
727 اثر انتقالی نرخ ارز روی قیمت صادراتی محصولات خشکبار در ایران 26/5/1387 30/6/1387

21/11/1387

24/12/1387

10/8/1388

22/9/1388

 پذيرش  
728 بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه و مالیات در بورس اوراق بهادار تهران 26/5/1387 23/7/1387 --------------- عدم پذيرش
729 تحلیل بازده دارایی صنعت خودرو ایران 30/5/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
730 ارتباط بین شدت رقابت در بازار و استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت ... 30/5/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
731 بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده  از مدل .... 23/5/1387 30/6/1387 --------------- عدم پذيرش
734 تغییرات ساختاری اقتصاد ایران بر اساس تحلیل جداول  داده - ستانده  ... 13/6/1387 30/6/1387 --------------- عدم پذيرش
735 تحلیل تجربی رابطه بین مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی در ایران 13/6/1387 30/6/1387 23/10/1387 عدم پذيرش
736 اندازه گیری ریسک اعتباری در بانک های تجاری 20/6/1387 23/7/1387 --------------- عدم پذيرش
740 بررسی تمرکز و نقش آن در در آمدهای ارزی ناشی از صادرات در صنایع 19/6/1387 23/7/1387 24/12/1387

9/3/1389

عدم پذيرش
741 اثر نا اطمینانی نرخ بهره بر مخارج مصرفی بخش خصوصی 19/6/1387 23/7/1387 --------------- عدم پذيرش
743 تاثیر سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی  طی ... 27/6/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
747 پیش بینی پیامدهای اقتصادی  توزیع سهام عدالت و تاثیر آن بر پیشبرد... 8/7/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
749 بررسی و مقایسه نقش نرخ بازدهی فعالیت های تحقیق و توسعه با سرمایه گذاری... 9/7/1387 23/7/1387 --------------- عدم پذيرش
751 گذار پس انداز 9/7/1387 23/7/1387

16/2/1388

22/9/1388

13/10/1388

پذيرش
754 بررسی ثبات بتا و رابطه بین بتای تاریخی  و بتای آتی سهام عادی شرکت های ... 20/7/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
756 پیش بینی قیمت سهام با روش رگرسیون فازی 27/7/1387 7/8/1387

10/9/1388

11/11/1388

8/3/1389

22/6/1389

10/7/1389

22/8/1389

 پذيرش
761 برآورد تابع عرضه  تقاضا  و تعیین قیمت گوشت مرغ در ایران 23/7/1387 7/8/1387 --------------- عدم پذيرش
762 اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل (TFP) در ... 6/8/1387 19/8/1387 10/3/1388

21/4/1388

24/6/1388

10/8/1388

پذيرش
764 رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی 7/8/1387 19/8/1387 6/7/1388 پذيرش
768 تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش... 11/8/1387 19/8/1387

29/11/1390

   
770 تخمین تابع تقاضای مسکن در مناطق شهری استان تهران 12/8/1387 19/8/1387

16/2/1388

24/6/1388

--------------- عدم پذيرش
771 بررسی تاثیر بهره وری سرمایه بر استراتژی سرمایه گذاری ارزشی و .... 14/8/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
772 الگو سازی پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تعیین ... 14/8/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
773 بررسی اثر تجارت خارجی بر کارایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ... 20/8/1387 17/9/1387 22/9/1388

3/12/1388

4/2/1389

25/3/1389

29/4/1389

2/11/1389

18/12/1389

پذيرش
783 بررسی رابطه‌ی سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی ... 27/8/1387 17/9/1387 --------------- عدم پذيرش
785 بررسی میزان استفاده مدیران شرکت ها از نظریه ی اختیارات ... 27/8/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
788 مقایسه تطبیقی کارایی سرپرستی های پست بانک ایران 9/9/1387

17/9/1387

24/6/1388

 

22/9/1388

13/10/1388

19/10/1388

11/11/1388

16/12/1388

پذيرش
791 تغییرات ساختاری اقتصاد ایران در دوره 1370-1380 16/9/1387 23/10/1387 --------------- عدم پذيرش
800 بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران 2/10/1387 23/10/1387 27/2/1388 پذيرش
801 بررسی ثبات و روند ریسک سیستماتیک سهام شرکت های بورس اوراق ... 4/10/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
802 بررسی عملکرد اقتصادی - اجتماعی و سنجش رضایت مندی فعالیت های ... 7/10/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
804 بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی ... 7/10/1387 23/10/1387

30/1/1388

--------------- عدم پذيرش
808  بررسی عملکرد دولت در توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاهای استان ... 10/10/1387 23/10/1387 --------------- عدم پذيرش
814 نقشه جمعیت شناسی ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران 19/11/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
815 آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی 19/11/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
816 برآورد کشش هزینه ای و قیمتی گردشگری داخلی در استان اردبیل ... 20/11/1387 اصلاح اولیه    
818 راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران 21/10/1387 18/12/1387 --------------- عدم پذيرش
819 تبیین پیش نیازهای محیطی الحاقی ایران به .... 27/11/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
830 تاثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران 5/12/1387 18/12/1387 22/9/1388

16/12/1388

3/8/1389

22/8/1389

پذيرش
832 بررسی اثر اقتصاد غیر رسمی بر کیفیت زیست محیطی 7/12/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
833 شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت (csfs) در مطالعات .... 7/12/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
834 بررسی مزیت نسبی  و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع ... 7/12/1387 18/12/1387

24/6/1388

12/7/1388

11/8/1388

پذیرش
835 فساد و رشد اقتصادی 10/12/1387 18/12/1387 --------------- عدم پذيرش
836 آزمون فرضیه دو کسری در ایران 11/12/1387 18/12/1387 9/4/1388  پذيرش
837 بررسی رابطه بین بازده  ریسک کل  ریسک سیستماتیک  چولگی و کشیدگی ... 11/12/1387 18/12/1387

13/7/1388

10/8/1388  
838 توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان 5/11/1387 18/12/1387 9/4/1388  پذيرش
839 تحلیل داده - ستانده ای بخش اطلاعات اقتصاد ایران 13/12/1387 18/12/1387 12/7/1388

11/8/1388

26/2/1389

 پذيرش 
842 بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیکی در ایران ... 17/12/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
843 تجزیه و تحلیل ادغام در صنعت خودرو سازی 13/12/1387 30/1/1388 24/6/1388

25/7/1388

عدم پذيرش 
844 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا وارز در کشور و تاثیر آن ... 4/12/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
845 بررسی مقوله مکان یابی تجلرت با تاکید بر مکان یابی  تجارت ... 11/12/1387 30/1/1388

4/12/1389

--------------- عدم پذيرش
846 مطالعه اقتصادی صنعت بسته بندی صنایع غذایی در ایران 18/12/1387 ------------- --------------- عدم پذيرش
847 نورم رشد نااطمینانی تورم و رشد در ایران 15/1/1388 30/1/1388 16/12/1388

15/4/1389

22/6/1389

پذيرش
848 بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال 18/1/1388 30/1/1388 12/7/1388

15/1/1389

پذيرش
849 تجزیه و تحلیل زنجیره های تولید و خدشه های صنعتی 18/1/1388 30/1/1388 --------------- عدم پذيرش
854 بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام ... 5/2/1388 14/2/1388 24/6/1388  پذيرش
855 ارزیابی تفاوت های آثار افزایش  قیمت نفت بر رشد اقتصادی و تورم هفت کشور ... 5/2/13688 14/2/1388 --------------- عدم پذيرش
858 پیش بینی اثر اعمال سیاست های قیمتی بر تقاضای برق خانگی 6/2/1388 14/2/1388

11/8/1388

--------------- عدم پذيرش
859 محاسبه بهره وری عوامل تولید و روند آن در صنایع بزرگ ... 6/2/1388 14/2/1388 --------------- عدم پذيرش
860 برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان 6/2/1388 14/2/1388 --------------- عدم پذيرش
861 بررسی تغییرات ساختاری صنایع کشور با استفاده از روش تاکسونومی ... 6/2/1388 14/2/1388 24/6/1388

6/8/1388

22/9/1388

16/12/1388

پذيرش
862 مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با مدل بتای ... 8/2/1388 14/2/1388 24/6/1388

23/9/1388

پذيرش
863 نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه اقتصاد ی... 8/2/1388 14/2/1388 24/6/1388  
864 بررسی اثرات  عدم تقارن مخارج دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی 8/2/1388 14/2/1388 --------------- عدم پذيرش
874 برسی تاثیر رشد اقتاصدی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی 8/2/1388 27/2/1388 1/2/1389

25/3/1389

22/6/1389

پذيرش 
875 چشم انداز خصوصی سازی در ایران با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی 8/2/1388 27/2/1388 --------------- عدم پذيرش
880 ارزیابی اثر تورم انتظاری رشد نقدینگی تورم وارداتی شکاف تولید ... 15/2/1388 27/2/1388 10/8/1388

17/9/1388

پذيرش
881 رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی و فرایند خود توضیح جمعی میانگین  ... 16/2/1388 27/2/1388

10/9/1388

1/2/1389  
884 پیش بینی موجودی سرمایه در زیر بخش های مختلف اقتصادایران ... 20/2/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
885 نا اطمینانی تقاضای پول درایران ... 21/2/1388 27/2/1388

10/9/1388

11/11/1388  
886 بررسی اثر کسری بودجه عمومی دولت بر نرخ ارز 26/2/1388 10/3/1388 22/9/1388

2/9/1389

8/10/1389

 
887 تخمین تابع کارایی و هزینه در شعب بانک اقتصاد نوین 4/3/1388 10/3/1388

30/8/1388

--------------- عدم پذيرش
888 بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز بر جریان نقدی و بازدهی سهام شرکت های ... 22/1/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
890 اثر قیمت نفت بر فعالیت اقتصادی ایران با استفاده از همگرایی  نا متقارن 26/2/1388 10/3/1388 --------------- عدم پذيرش
892 اثر تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده ... 21/2/1388

29/11/1390

12/7/1388

   
894 بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی  آن با شبکه های عصبی مصنوعی ... 5/3/1388 10/3/1388

10/9/1388

1/2/1389

10/3/1389

16/3/1389

پذيرش
896 بررسی تاثیر امنیت اقتصادی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9/3/1388 9/4/1388

10/9/1388

--------------- عدم پذيرش
897 بررسی رابطه علیت بین فشار هزینه و تورم در ایران 16/3/1388 9/4/1388 --------------- عدم پذيرش
898 مخارج دولت  در زیر ساخت  های اقتصادی  - اجتماعی و کاهش ... 16/3/1388 9/4/1388 22/9/1388

14/10/1389

27/1/1390

 
899 تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی ... 19/3/1388 9/4/1388 --------------- عدم پذيرش
900 آیا توسعه مالی همچنان بر رشد اقتصادی موثر است ؟ 31/3/1388 9/4/1388

8/10/1389

4/12/1389 پذيرش
901 آزمون کارایی در سطع ضعیف  شرکت های اصل 44 عرضه شده ... 2/4/1388 اصلاح اولیه --------------- عدم پذيرش
902 طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های  تجاری 2/4/1388 9/4/1388

10/9/1388

22/3/1389

16/4/1389

پذيرش
914 بررسی اثر انتظارات تورمی بر تقاضای پول بر اساس مدل ... 7/4/1388 24/6/1388 25/2/1389  
915 آزمون تجربی اثر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی در ایران 7/4/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
916 بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام 9/4/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
917 ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران به معیارهای عملکرد مالی .... 9/4/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
918 نظریه انتخاب عمومی (PCT)  چارچوبی جدید برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد 21/4/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
919 تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید با تکید بر رهیافت های ... 19/4/1388 12/7/1388

11/11/1388

22/3/1389

27/4/1389

13/6/1389

 پذيرش
920 بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران 31/4/1388 24/6/1388

11/11/1388

31/1/1389

9/3/1389

 پذيرش 
921 تحلیلی پیرامون اقتصاد زیر زمینی و عوامل موثر بر آن 31/4/1388 24/6/1388 31/1/1389

13/5/1389

پذيرش
922 تاثیر ادغام رقابت و ریسک اعتباری بر کار آیی سیستم بانکی در ایران 3/5/1388 24/6/1388

4/2/1389

2/5/1389

26/5/1389

عدم پذيرش 
923 ارزیایی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی - کاربدی 6/5/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
925 سرعت تعدیل جریانات تجاری در کشورهای عضو اوپک 31/5/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
926 بررسی اثر جهانی شدن روب رابطه مبادله خالص ناخالص و درآمدی ایران ... 10/5/1388 24/6/1388

29/1/1390

22/6/1389

16/9/1389

19/2/1390

9/7/1390

پذيرش
927 بررسی روابط متقابل توزیع در آمد و رشد اقتصادی در ایران 18/5/1388 24/6/1388 --------------- عدم پذيرش
928 پیش بینی قیمت نفت با استفاده از سامانه خبره تلفیقی 10/6/1388 24/6/1388 1/2/1389

14/2/1389

15/4/1389

17/6/1389

17/9/1389

1/10/1389

4/12/1389

27/1/1390

 
933 اثرات آستانه ای در رابطه تورم و رشد اقتصادی ایران 14/6/1388 12/7/1388 31/3/1389

24/3/1389

31/6/1389

عدم پذيرش
934 اثر فن آوری های نوین بر تقاضای پول در ایران 14/6/1388 12/7/1388 --------------- عدم پذيرش
935 شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر بیمه عمر در ایران 15/6/1388 12/7/1388 --------------- عدم پذيرش
936 مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده ای اقتصادی در استان کردستان 16/6/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
937 پیش بینی اندازه دولت در اقتصاد ایران 17/6/1388 12/7/1388 --------------- عدم پذيرش
938 مقایسه نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در کشورهای صدر کننده ... 21/6/1388 12/7/1388 22/9/1388

9/10/1388

 پذيرش
940 برسری عوامل تعیین کننده تقاضای صنایع کوچک برای بازار یابی الکترونیکی ... 24/6/1388 12/7/1388 --------------- عدم پذيرش
941 اندازه گیری هزینه تعدیل : یک مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ... 28/6/1388 27/7/1388 22/6/1389

5/2/1390

7/6/1390

9/7/1390

 پذيرش 
943 اندازه گری کارایی فنی فعالیت های  عمرانی شهری با استفاده از ... 28/6/1388 12/7/1388

4/2/1389

--------------- عدم پذيرش
944 بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین 30/6/1388 12/7/1388 24/3/1389

16/11/1389

27/1/1390

 پذيرش
945 تاثیر ابداعات مالی بر تقاضای پول (مورد ایران) 30/6/1388 12/7/1388

11/11/1388

--------------- عدم پذيرش
946 بررسی اثر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیایی رهیافت ... 5/7/1388 12/7/1388 20/9/1389

25/10/1389

9/12/1389

14/2/1390

9/3/1390

عدم پذيرش
956 وفور منابع طبیعی بی ثباتی و رشد اقتصادی در ایران 4/7/1388 10/8/1388

11/11/1388

16/12/1388

26/2/1389

24/3/1389

پذيرش
958 بررسی تاثیر عناصر اقتصادی دانش محور بر اشتغال زایی در ... 7/7/1388 10/8/1388 24/3/1389

2/11/1389

4/12/1389

7/3/1390

20/4/1390

20/7/1390

عدم پذيرش 
961 سرمایه انسانی و جایگاه آن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی 19/7/1388 10/8/1388 --------------- عدم پذيرش
962 ارزیابی میزان بهره وری شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی ... 21/7/1388 25/2/1389 --------------- عدم پذيرش
963 نوسانات قیمت نفت بر شاخص های کلان اقتصاد ایران 25/7/1388 10/8/1388

22/9/1388

4/2/1389

19/8/1389

24/3/1389

7/6/1389

8/10/1389

عدم پذيرش
964 اندازه گیری و تحلیل منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران 2/8/1388 10/8/1388

3/6/1389

14/1/1390  پذيرش
966 رابطه بین نرخ تورم و کارایی توسعه مالی در ایران و کشورهای عربی خاورمیانه 16/8/1388 22/9/1388 --------------- عدم پذيرش
976 تعیین فرآیند مولد قیمت سهام و قابلیت پیش بینی آن 18/8/1388 اصلاح اولیه --------------- عدم پذيرش
977 همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران 19/8/1388 11/11/1388 16/12/1388

4/2/1389

عدم پذيرش
978 اثر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه 8/9/1388 11/11/1388 25/2/1389

2/4/1389

3/5/1389

پذيرش 
979 اثر تفکیک جنسیتی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ... 10/9/1388 11/11/1388 --------------- عدم پذيرش
982 اثر شوک سیاست های پولی بر بازار بورس اوراق بهادار تهران 23/9/1388 11/11/1388 --------------- عدم پذيرش
984 محاسبه وزن های رفاهی در مناطق ایران با استفاده از تابع رفاه ... 1/10/1388 11/11/1388 1/2/1389 پذيرش
987 تاثیر نقش آژانس های ترویج سرمایه گذاری بر سیاست های سرمایه ... 13/10/1388 11/11/1388 31/6/1389

12/8/1389

پذيرش
988 تخمین و تجزیه و تحلیل بهره وری در صنایع منتخب انرژی بر ایران ... 12/10/1388 11/11/1388 1/2/1389 پذيرش
989 بررسی موانع مزیت رقابتی صنعت گاز کشور در الحاق ایران ... 14/10/1388 اصلاح اولیه    
994 بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تاکید بر .. 26/10/1388 11/11/1388

4/2/1389

15/4/1389

20/4/1389

4/5/1389

12/5/1389

پذيرش 
995 برآورد و مقایسه نابرابری توزیع درآمد با روش های پارامتریک ... 29/10/1388 11/11/1388

27/1/1390

7/3/1390

20/7/1390

4/10/1390

 
1004 بررسی عوامل روانی تاثیر گذار بر قصد افراد بر سرمایه گذاری در بورس ... 12/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1011 تجزیه و تحلیل رابطه بلند مدت متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص ... 3/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1012 بررسی تطبیقی خنثایی پول در کشورهای توسعه یافته در حال توسعه 7/11/1388 16/12/1388

4/2/1389

22/6/1389

3/8/1389

20/9/1389

 
1013 وقفه اثر گذاری حجم پول بر رشد اقتصادی ایران 12/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1014 عوامل موثر بر جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1015 تاثیر توسعه‌ی مالی بر نا برابری  توزیع در آمد 19/11/1388 16/12/1388

22/6/1389

---------------  پذيرش
1016 تاثیر نرخ ارز نرخ تورم و نرخ بهره بر ثبات تابع تقاضای پول ایران 20/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1017 شناسایی و دسته بندی رفتار نوسانی شاخص کل بورس ... 1/12/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1018 بررسی نقش شوک های نفتی بر چرخه های تجاری ایران 2/12/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1019 اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نا برابری سرمایه انسانی ... 3/12/1388 16/12/1388

28/4/1389

--------------- عدم پذيرش
1020 اقتصاد باز و اندازه  دولت ... 10/12/1388 16/12/1388 --------------- عدم پذيرش
1021 رتبه بندی مخابرات استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها 11/12/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1030 شناسایی و سنجش شاخص های موثر بر عملکرد امور مالیاتی شهر تهران ... 17/11/1388 --------------- --------------- عدم پذيرش
1031 به کار گیری شبکه عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت  بانکداری ... 10/12/1388 4/2/1389 20/9/1389

1/10/1389

4/12/1389

14/1/1390

24/5/1390

 
1032 عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران 18/12/88 4/2/1389 24/3/1389

21/2/1390

 پذيرش
1033 بررسی مقایسه ای تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد ... 15/1/1389 4/2/1389 8/12/1389

8/4/1390

 
1034 تحلیل مقایسه ای از رفتار تابع واردات در دو گروه از کشورهای منتخب 15/1/1389 4/2/1389 --------------- عدم پذيرش
1035 برسی تاثیر بی ثباتی نرخ تورم بر شاخص قیمت بازده سهام بورس ... 15/1/1389 4/2/1389 24/3/1389

29/4/1389

14/2/1390

عدم پذيرش
1036 عارضه یابی سازمانی و گرایش به تغییر 21/1/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1037 بررسی علیت بین تورم  رشد تولید قیمت نفت و نا اطمینانی .... 22/1/1389 4/2/1389 7/12/1389

18/12/1389

31/2/1390

 پذيرش
1047 اثر برابری جنستی آموزشی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 25/1/1389 22/2/1389

7/12/1389

--------------- عدم پذيرش
1048 بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر چهره وری کل عوامل تولید 28/1/1389 22/2/1389

7/12/1389

7/6/1390

7/6/1390

پذيرش
1049 برسی فقهی کم فروشی در معاملات 29/1/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1050 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی صنعت خودرو ... 29/1/1389 22/2/1389 22/8/1389

4/12/1389

7/3/1390

9/7/1390

عدم پذيرش
1051 درآمدهای تا برابر و سلامتی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس ... 30/1/1389 25/2/1389

7/12/1389

27/1/1390

13/7/1390

پذيرش
1052 بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران 4/2/1389 25/2/1389 8/10/1389

15/1/1390

 پذيرش
1053 ارزیابی  اقتصادی و زیست محیطی جایگزینی خودروهای متعارف بنزینی ... 8/2/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1054 برآورد تاثیر نرخ های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین ... 8/2/1389 25/2/1389 22/12/1389  پذيرش
1055 برسی اثر فعالیت های  R&D  داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده ... 15/2/1389 25/2/1389 21/7/1389 پذيرش
1056 تببین جایگاه سرمایه فکری  در عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار ... 19/2/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1063 تورم و نوسانات رشد زیر بخش های اقتصادی 21/2/1389 25/2/1389

7/12/1389

27/1/1390  
1069 عوامل تعيين كننده انتخاب پر تفوي سرمايه گذاران انفرادي در بورس اوراق ... 29/3/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1070 تاثير سياست هاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران 8/3/1389 22/3/1389 --------------- عدم پذيرش
1071 تحليل رابطه بازدهي سهام و تورم در ايران 8/3/1389 25/3/1389 27/1/1390  
1072 ارزيابي عوامل تعيين كننده صادرات غير نفتي ايران با تاكيد بر نقش سرمايه انساني 10/3/1389 22/3/1389 --------------- عدم پذيرش
1073 بررسي و تعيين عوامل موثر بر تصميمات معاملاتي سرمايه گذاران ... 16/3/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1074 مسئوليت اجتماعي شركت و كاهش فقر : شاخص هاي عملكرد اجتماعي ... 16/3/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1086 بررسي رابطه بين روند hp توليد ناخالص داخلي و مصرف برق در ايران 16/3/1389 22/3/1389

7/12/1389

--------------- عدم پذيرش
1087 بررسي كارايي و بهره وري بانك تجارت 16/3/1389 17/6/1389

7/4/1390

7/6/1390

7/9/1390

 
1093 برآورد تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر جريانات تجاري بخش ... 16/3/1389 21/6/1389    
1094 بررسي اثر تكانه هاي قيمت نفت بر حساب جاري ايران 25/3/1389 21/6/1389

7/4/1390

10/7/1390  
1095 نقش تجارت خارجي در اثر گذاري اجراي GDP بر رسمايه گذاري ... 26/3/1389 31/6/1389 22/8/1389

15/10/1389

پذيرش
1096 بررسي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل توليد صنعت ايران ... 1/4/1389 21/6/1389

7/12/1389

7/4/1390

   
1097 بررسي تاثير نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك ها بر ارزش ... 1/4/1389 21/6/1389 20/9/1389

9/3/1390

عدم پذيرش
1098 فرصت هاي تجاري ميان ايران و هند 2/4/1389 21/6/1389 22/8/1389

22/9/1389

7/12/1389

22/12/1389

7/2/1390

پذيرش
1099 تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر بهره وري صنايع ... 7/4/1389 23/6/1389 4/3/1390

13/6/1390

عدم پذيرش 
1100 اثر تجارت بين الملل بر محيط زيست  در كشورهاي عضو اپك 20/4/1389 22/6/1389 14/2/1390  
1101 بررسي اثر تكانه هاي موقت و دائمي بر نرخ ارز اسمي و واقعي در ايران 23/4/1389 21/6/1389    
1102 بررسي اثر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت 29/4/1389 21/6/1389

7/4/1390

29/11/1390  
1103 تحليل نقش امنيت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي كشورهاي ... 30/4/1389 21/6/1389 --------------- عدم پذيرش
1104 مدلي براي پيش بيني تقاضاي نفت گاز در ايران 18/5/1389 21/6/1389

23/3/1390

--------------- عدم پذيرش
1105 بررسي رابطه افزايش سرمايه گذاري بخش دولتي و سرمايه گذاري ... 31/5/1389 22/6/1389 --------------- عدم پذيرش
1106 تاثير آزاد سازي تجاري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران 6/6/1389 22/6/1389 7/6/1390

2/8/1390

9/9/1390

 
1107 تاثير فعاليت هاي زنجيره ارزش بر روي كيفيت و نوآوري 6/6/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1108 بررسي الگوي مناسب تامين مالي با استفاده از تكنيك برنامه ريزي... 7/6/1389 22/6/1389

17/9/1389

27/1/1390

27/4/1390

عدم پذيرش
1109 بررسي پتانسيل تجاري موجود ميان ايران و كشورهاي ساحلي درياي خزر 13/6/1389 22/6/1389

9/7/1390

18/8/1390  
1110 بررسي رفتار حداقل دستمزد اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار كار ايران 15/6/1389 23/6/1389

7/4/1390

20/7/1390

27/9/1390

 
1111 بررسي عوامل موثر در توسعه اقتصادي صنعت حمل و نقل ... 15/6/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1112 محاسبه مازاد مصر ف كننده IT در ايران 16/6/1389 31/6/1389

5/4/1390

18/8/1390

28/8/1390

29/11/1390

 
1114 مطالعه تاثير خطر نقدينگي در تخمين بازده سهام شركت هاي ... 22/6/1389 21/7/1389

14/2/1390

7/6/1390  
1123 رابطه مالكيت نهادي و نقد شوندگي سهام در ايران 13/6/1389 اصلاح فرمت    
1124 تاثير صادرات بخش خدمات بر ارزش افزوده اين بخش در ايران 28/6/1389 21/7/1389

7/4/1390

9/7/1390  
1125 بررسي رابطه فقر و بهره وري نيروي كار در اقتصاد ايران 3/7/1389 21/7/1389

7/4/1390

--------------- عدم پذيرش
1126 قيمت گذاري بيمه سپرده ها در بانك هاي خصوصي ايران 10/7/1389 اصلاح فرمت    
1138 بررسي رابطه بين نقد شوندگي ونرخ بازده سهام با سهام... 7/7/1389 19/8/1389

7/4/1390

7/6/1390

27/9/1390

29/11/1390

 
1139 رتبه بندي كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ... 18/7/1389 19/8/1389 4/3/1390

25/3/1390

20/7/1390

 
1140 بررسي رابطه علي صادرات غير نفتي با تفكيك بخش هاي ... 24/7/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1141 ساختار بازار و كارايي نظام بانكي در كشورهاي خاورميانه... 24/7/1389 19/8/1389 8/12/1389

14/1/1390

پذيرش
1142 قانون كار و توسعه صنعتي در اقتصاد ايران 27/7/1389 19/8/1389 --------------- عدم پذيرش
1143 تاثير مالكيت بر بهره وري بنگاه ها 8/8/1389 19/8/1389

8/10/1389

9/7/1390  
1144 امكان سنجي استفاده از مدل fed جهت بررسي ارتباط بين شاخص ... 8/8/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1145 بررسي رابطه آلودگي آب و رشد اقتصادي در ايران 10/8/1389 19/8/1389 8/12/1389  
1146 توسعه مالي،‌فقر  و نا برابري درآمد 17/8/1389 19/8/1389

4/4/1390

   
1147 تاثير تورم بر توزيع در آمد در ايران 17/8/1389 19/8/1389

30/1/1390

25/3/1390

--------------- عدم پذيرش
1156 بررسي اطلاعات نا متقارن در بازار اتومبيل هاي دست دوم 3/8/1389 17/9/1389

7/12/1389

12/9/1390  
1157 اثر نوسانات واردات كالاهاي سرمايه اي بر اشتغال در ايران 6/9/1389 17/9/1389

7/4/1390

--------------- عدم پذيرش
1158 تحليل نظري هدف گذاري تورم به عنوان يك ... 6/9/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1159 آثار برقراري موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اروپا 13/9/1389 17/9/1389 8/12/1389

13/6/1390

20/7/1390

 
1160 اندازه گيري تلاش مالياتي 13/9/1389 17/9/1389

7/12/1389

--------------- عدم پذيرش
1161 بررسي الگوي مصرف خانوارهاي شهري اراني در چارچوب رويكرد ... 14/9/1389 17/9/1389 7/3/1390

12/6/1390

پذيرش
1171 اثر اندازه بخش پولي بر رشد اقتصادي 8/9/1389 8/10/1389

31/3/1390

--------------- عدم پذيرش
1172 رابطه تعاملي بين نرخ هاي بهره اسمي و تورم ... 7/9/1389 8/10/1389

7/12/1389

--------------- عدم پذيرش
1173 رابطه بين در آمد، محيط زيست و سلامتي 28/9/1389 8/10/1389

7/12/1389

--------------- عدم پذيرش
1174 بررسي نقش خصوصي سازي بر نقد شوندگي بازار سهام بورس اوراق بهادار ... 30/9/1389 8/10/1389

27/1/1390

24/5/1390

24/7/1390

29/11/1390

 
1175 بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو سازمان .... 29/9/1389 8/10/1389 --------------- عدم پذيرش
1193 ارزيابي متغيرهاي كلان موثر بر حجم و تركيب سپرده هاي بانكي .. 23/11/1389 4/12/1389 --------------- عدم پذيرش
1194 تعيين ميزان انعطاف پذيري قيمتي تقاضا براي برنج ايراني ... 29/10/1389 4/12/1389    
1195 بررسي تاثير كاهش يارانه برق ... 29/10/1389 4/12/1389 29/11/90  
1196 مراحل عملياتي طراحي و تدوين طراحي و تدوين الگو هاي توسعه ... 29/10/1389 --------------- --------------- عدم پذيرش
1197 بررسي سازگاري سياست هاي پولي و مالي در ايران 12/10/1389